Through_and_Through.html
Alapocas_Mobius.html

BLUE HORIZON

granite      14”H x 25” X 8”